onsdag 6 oktober 2010

Tunn regeringsdeklaration

I regeringsdeklarationen om bostad:

Genom RUT- och ROT-avdragen har vi sett tiotusentals nya jobb växa fram. Vi har sett svarta tjänster bli vita, till fördel för både löntagare och samhället i stort. Dessa jobb ska få vara kvar.”

”Fler bostäder behöver byggas och hyresrättens ställning stärkas. Fler bostadstill-fällen, inte minst för unga, skapas genom att uthyrning av privatbostad stimuleras.”

”Även boendet utgör en viktig fråga om självbestämmande och trygghet. Regeringens ambition är att ge äldre möjlighet att själva välja när det är dags att flytta till ett anpassat boende. Likaså bör äldre som så önskar få fortsätta att bo tillsammans, även om omsorgsbehoven skiljer sig åt. ”


Kommentar:

Tunnt! Obs uttalandet att hyresrätten ska stärkas. Det står inte att hyresgästens ställning ska stärkas, så det kan lika gärna tolkas som att fastighetsägarens ställning ska stärkas! I övrigt bara ett konstaterande att fler bostäder behöver byggas, inget om att det behövs åtgärder för att se till att det blir så.

Enda åtgärden som är konkret är att andrahandsuthyrning ska stimuleras. Det ger ju inte fler bostäder, utan innebär bara att fler ska behålla bostäder de inte behöver och hyra ut dem i andra hand. Uppenbart med de dåliga villkor som gäller för andrahandshyresgäster.

Ministrar:

Andreas Carlgren c blir miljöminister på Miljödepartementet med ansvarsområden bland annat:

Boende och byggande

Hållbar samhällsplanering, stadsutveckling, Plan- och bygglagen, boendemiljö, buller, luftföroreningar.

Bostadsförsörjning

Människor ska ges goda förutsättningar att kunna etablera sig på bostadsmark-naderna i bostäder med rimliga/skäliga boendekostnader. En målsättning ska vara levande boendemiljöer som främjar integration i boendet

Bostadsmarknader

Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt med sunda och förutsägbara villkor för byggande, ägande och förvaltning av bostäder i alla upplåtelseformer är målsättningen. Bostäder med god kvalitet ska efter-strävas och konkurrens skall råda inom byggsektorn och bostadsmarknaderna. Utbudet ska styras av efterfrågan och bidra till en fungerande arbetsmarknad i alla delar av landet. ”


Stefan Attefall kd, civil och bostadsminister på Socialdepartementet.

Kommentar: Två ministrar för bostad! Hur detta går ihop framgår inte. Kanske bara en lapsus i informationen? Eller ett tecken på bristande intresse