fredag 13 februari 2009

Inför bostadspolitiskt samtal 17 februari del 2

Upplåtelseformerna i framtiden

Dagens upplåtelseformer är inte ideala. En översyn bör därför göras. Upplåtelseformerna bör ändras och några nya bör komma till. Allmännyttan fungerar inte bra idag, med höga vinster och med säregna kalkylsystem. Hyresgästinflytandet är svagt, men ännu svagare i privatägda hyreshus. Steget är för stort mellan hyresrätten, med den boendes svaga ställning, och bostadsrätten, med dess trygghet och inflytande men spekulationsutsatta insatser. Dessa stora skillnader har fått långtgående konsekvenser för bostadsbyggande, boendekostnader och omvandling.

Mål

En säkrare och attraktivare hyresrätt, ökat bostadsbyggande, ökad mångfald och en bättre fungerande bostadssektor. Ändrade och nya upplåtelseformer som säkrar de boendes trygghet, inflytande och självkostnad. Minst halva bostadsstocken bör vara social och icke kommersiell.

Åtgärder

1. Stärk lagstiftningen för kommunägda bostadsbolag. Självkostnadsprincipen ska stärkas och regleras. Kalkylsystemen ska styras upp, kalkylräntor och avskrivningar ska jämställas med andra upplåtelseformer. Eventuella kortsiktiga överskott ska överföras till nästa års budget. Kommunala bostadsbolag ska inte få användas för att finansiera andra kommunala uppgifter. Samhällsekonomisk neutralitet mellan upplåtelseformerna ska råda.

2. De kommunala bostadsföretagen ska erbjuda sina hyresgäster kooperativ hyresrätt.

3. En ny typ av kooperativ hyresrätt, liknande den danska allmännyttan, ska införas, där kommun kan äga fastigheten/kvarteret/kvarteren, men där hela ansvaret ligger på hyresgästerna, med undantag för bostadsförmedlingen.

4. En ny typ av kooperation ska införs, liknande det finska hiittassystemet. Det har priskontroll i byggskedet och vid lägenhetsförsäljning både första gången och i fortsättningen.

5. Ändring av upplåtelseform bör regleras. Hyresrätt ska endast kunna ändras till kooperativ hyresrätt eller till ”hiittassystem”. ”Hiittas” ska ej kunna ändras. Upplåtelseform ska kunna regleras i detaljplan. Ett stöd bör införas för övergång från privat hyresrätt till kooperativ hyresrätt.

6. Om ägarlägenheter har införts, bör de snabbt avskaffas. De ger en riktigt dålig hyresrätt.

V

4 kommentarer:

Anonym sa...

Både förslaget om en ändrad kooperativ hyresrätt och hiittas är intressanta. Med dem skulle man kunna komma bort från hyresrättens problem och ändå kunna få bostäder som de flesta kan ha råde med.

Kanske skulle då också kommunerna kunna handla på ett annat sätt än att försöka tjäna så mycket som möjligt både på nya och gamla bostäder.

Rikard Gran

Anonym sa...

Ska jag tolka det så att ni tycker att åtminstone den privatägda hyresrätten borde gå över till kooperativ hyresrätt?

I så fall tycker jag att det är ett bra förslag. Att bo i privatägd hyresrätt är inte särskilt bra. Och så som deras organisation bär sig åt, så är det inget som kan stödjas.

Förslaget att hyresrätt bara kan göras om till kooperativ hyresrätt är jättebra. Då slipper vi en del av bostadsspekulationen.

Zamara

Anonym sa...

Är inte allmännyttans självkostnad redan reglerad i kommunallagen?

Vad menas med "säregna kalkylsystem"

Ulrik

________________________________ sa...

Ja, den privatägda hyresrätten är mogen för pensionering. I takt med att privata hus säljs, bör det finnas ett system som stödjer att de går över till kooperativ hyresrätt.

I Norge bestämde man sig för det redan under 1940-talet!

Enligt kommunallagen skall kommunala bolag drivas med långsiktig självkostnad. Vilket då kan tolkas så att det är Ok med vinst några år om vinsten stannar i bolaget. Men i Stockholm har allmännyttan gått med hög vinst sedan 1991. Och bolagen kräver hög ränta när vinsten används.

Till säregna kalkylsystem hör att räkna med 7 procents ränta för nya hus trots att bolagen lånar till 4 procents ränta. Vidare räknar bolagen med 2 procents avskrivning. Samtidigt tar man upp höga underhållskostnader i sin kalkyl coh kräver ränta på vissa underhållsåtgärder. Hyresgästerna betalar således underhållet tre gånger.

Naturligvis räknar ingen villaägare på det sättet. För andra upplåtelseformer än hyresrätt är det rak självkostnad som gäller. Det måste det bli i hyresrätten också.

V