söndag 15 februari 2009

Inför bostadpolitiskt samtal 17 februari del 3

Hyresgästernas rättigheter behöver stärkas

Hyresrätten måste göras mer attraktiv för hyresgästerna. Hyresgästens ställning gentemot fastighetsägaren är svag. Det finns ingen balans för rättigheter och skyldigheter mellan hyresgäster och fastighetsägare. Hyresgästen kan ganska lätt bli utkörd medan fastighetsägaren kan missköta huset under mycket lång tid utan särskilda konsekvenser. Hyresgästens rättigheter behöver därför stärkas.

Mål

Hyresgästens ställning ska bli stark. Hyra, underhåll och inflytande ska tryggas och det ska vara lätt att komma tillrätta med fastighetsägare som missköter sina hus.

Åtgärder

1. Besittningsskyddet måste stärkas. Endast grava försummelser som inte kan åtgärdas på andra sätt, som t.ex. genom indrivning, ska kunna vara skäl för ett förlorat kontrakt. Det bör skapas en neutral form för konfliktlösning mellan hyresgäster utan fastighetsägarens inblandning.

2. För att få byta lägenhet krävs idag beaktansvärda skäl. De ifrågasätts ofta av fastighetsägaren. Detta måste ändras så att bytesrätten blir absolut med undantag för brott.

3. Hyresgästens rätt till underhåll måste stärkas med tydliga regler och enkla sätt att hävda dem. Alla typer av underhåll, även kvalificerat underhåll, ska ingå i hyran och inte leda till hyreshöjning när det utförs.

4. Hyresgästen ska ha rätt att säga nej till alla typer av standardhöjning, men också kunna kräva standardhöjning. Hyresförändring vid standardhöjning ska stå i proportion till kostnaden för åtgärden.

5. Fastighetsägaren ska vara skyldig att komma överens med hyresgäst respektive med hyresgästorganisation i huset när han vill göra förändringar. Rätt att göra förändringar ska kunna prövas.

6. Hyresgäst ska, liksom innehavare av andra upplåtelseformer, kunna överföra kontrakt till närstående.

7. Hus som missköts ska enkelt kunna exproprieras. Kommun eller grupper av kommuner ska ha organisation för att ta hand om misskötta hus. Svartförsäljning av hyreskontrakt av fastighetsägare eller dennes representant ska utgöra skäl för expropriering.

8. Andrahandshyresgästernas ställning ska stärkas. Andrahandshyra ska granskas och godkännas av fastighetsägare eller bostadsrättsförening när tillstånd till andrahandsupplåtelse ges. Minst tioårig återbetalningsskyldighet ska gälla för överhyra.


NHB

5 kommentarer:

Anonym sa...

Äntligen nån som börjar prata om hur hyresrätten ska bli bättre för hyresgästerna. Besittningsskydd, bytesrätt, inflytande, räät till underhåll, kunna säga nej till standardförbättring....

Låter som ljuv musik i mina öron.

Än en gång, äntligen!

Sven Almkvist

Anonym sa...

Det borde vara självklart att hyresgästen skall kunna säga nej till standardförbättring och att underhåll ingår i hyran. Varför är det inte på det sättet redan?

Vera

________________________________ sa...

För 25 år sedan fanns det bostadspolitiska mål om upprustning av omoderna bostäder till modern standard. Då tyckte man inte att de befintliga hyresgästerna skulle få hindra en sådan upprustning.

Men som sagt för 25 år sedan.

Numera är så gott som alla lägenheter redan moderna och standardförbättringar som regel endast ett sätt att få upp hyran.

I kombination med ett illa utformat förhandlingssystem används idag små standardförbättringar till stora hyreshöjningar.

Om hyresgästen har rätt att säga nej till standardförbättring och hyreshöjningar för förbättringar sätts efter de faktiska kostnaderna, så skulle systemet bli rimligt för både hyresgäst och fastighetsägare.

V

Anonym sa...

Vill inte hyresgästföreningen ha tillstånd till standardförbättring och rimligare hyror vid ombyggnad?

Vera

________________________________ sa...

Det går inte att bli klok på vad hyresgästföreningen tänker om större underhållsåtgärder, standardförbättringar och hyresförändringar.

Antagligen är de fast i ett system och uppfattar varje förbättring som en kritik mot vad de gjort förut.

Det går inte att hitta något framåttänkande kring större underhållsåtgärder och standardförbättringar och hyror för detta på deras hemsida.

V